หน้าหลัก > > "Node ใต้บน รวมทีมเตรียมARE ชุมชนน่าอยู่ " วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 18.00 น. หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน คณะกรรมการบริหารโคร


"Node ใต้บน รวมทีมเตรียมARE ชุมชนน่าอยู่ "

วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 18.00 น.
หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน คณะกรรมการบริหารโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน กองเลขา สื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบนที่ผ่านมา ในวันที่ 1 - 2 มกราคม 2563 เวทีติดตามและประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 1/2563 ต่อสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เว็บข่าว:http://hccrg.org/index.php/news/32
ขอขอบคุณ

#สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. สำนัก6) #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์#สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน #ทีมสื่อใต้บน

(สื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน รายงาน)


1119 Share !! 2020-02-03