หน้าหลัก > > "นักปกครอง นักวิจัย สื่อสารมวลชน ชมของดีบ้านห้วยเสียน"


วันที่ 3 มกราคม 2563 หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน กลุ่มพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผุ้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ทีมสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนทะเล ลงพื้นที่ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยเสียน หมู่6 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ เพื่อเก็บข้อมูลของดีและนวัตกรรมเด่นชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยเสียน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลของดี ของเด่นสู่เวทีสาธารณะบ้านห้วยเสียนในระยะต่อไป

ภาพ/ข่าว :ทีมสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ขอขอบคุณ


226 Share !! 2020-01-07