หน้าหลัก > > "สภาผู้นำชุมชนน่าอยู่เสาธงทอง อ.ปากพนัง เด่นเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์สู่เมนูสุขภาพ"


จากการที่สภาผู้นำชุมชน่าอยู่เสาธงทอง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน อสม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านสุขภาพ ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จากระดับครอบครัว สู่ชุมชน สู่เครือข่าย เริ่มจากฐานที่เป็นจริงและเล็กที่สุดคือครอบครัว การวิเคราะห์วันนี้จะทำให้เห็นภาพและความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เช่น การกินผักวันละ 400กรัม ทำอย่างไร ดีต่อสุขภาพอย่างไร จะเชื่อมโยงไปถึงการออม การปลูกแบบอินทรีย์ ใชัมูลสัตว์ การทำปุ๋ยน้ำหมัก เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้

ภาพ/ข่าว :ม่อน ปากพนัง

ขอขอบคุณ

#สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. สำนัก6) #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์#สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน #ทีมสื่อใต้บน #ชุมชนน่าอยู่บ้านเสาธงทอง

(ทศพร สมรักษ์ ทีมสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน รายงาน)


175 Share !! 2019-12-26